Privacyverklaring

Algemeen

Deze website werd gecreëerd in opdracht van Stad Turnhout, zijnde Stad Turnhout, OCMW Turnhout alsook de hieronder vallende verzelfstandigde entiteiten. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbindt de gebruiker er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Stad Turnhout kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Stad Turnhout is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

terug naar boven

Beheer van informatie

Stad Turnhout levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Stad Turnhout kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het bestuur zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar communicatie@turnhout.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door Stad Turnhout aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

terug naar boven

Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie op deze site vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Gebruikers kunnen informatie (teksten, beelden ...) reproduceren, bedelen of op enige andere manier ter beschikking stellen na toestemming van Stad Turnhout. Stad Turnhout en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, maar niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Stad Turnhout behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.
terug naar boven

Websites beheerd door derden

Stad Turnhout plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Stad Turnhout geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet verantwoordelijk gesteld worden. Stad Turnhout aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt Stad Turnhout zich het recht voor de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan communicatie@turnhout.be.
Stad van Turnhout behoudt zich het recht voor links naar externe informatie te weigeren.

terug naar boven

Persoonsgegevens

Waarom verzamelt Stad Turnhout persoonsgegevens?

Je privacy is erg belangrijk. Stad Turnhout verwerkt je persoonsgegevens daarom heel zorgvuldig en zorgzaam, op een wettelijke, correcte en transparante manier. Persoonsgegevens worden alleen gevraagd en bijgehouden als daar een geldige rechtsgrond voor bestaat. Dat is hoofdzakelijk het geval in het kader van wettelijke opdrachten of voor het algemeen belang. In een beperkt aantal gevallen worden persoonsgegevens verzameld op basis van een contractuele verbintenis of om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen.

Hoe verzamelt Stad Turnhout persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die je aan Stad Turnhout geeft, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Stad Turnhout heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

Mag Stad Turnhout jouw persoonsgegevens gebruiken en doorgeven?

Je informatie wordt alleen voor interne doeleinden gebruikt. Stad Turnhout verwerkt jouw persoonsgegevens om je een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met je in contact te kunnen treden. Je persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk is om de gevraagde dienst te leveren of de nodige functies te gebruiken.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve als Stad Turnhout daarmee moet voldoen aan wettelijke verplichtingen en wanneer gerechtelijke autoriteiten of politiediensten er uitdrukkelijk om vragen.

Daarnaast kan Stad Turnhout je vragen om je gegevens te mogen verwerken in een aantal specifieke gevallen, onder meer (maar niet uitsluitend)

  • voor het gebruik van cookies op de website;
  • voor het gebruik van formulieren op de website;
  • voor de digitale nieuwsbrieven waarvoor je je inschrijft;
  • voor wedstrijden;
  • op sociale media;
  • om foto- en videomateriaal van jou te mogen gebruiken (portretten, close-ups).
terug naar boven

Welke rechten heb je als gebruiker?

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (de Gegevensbeschermingswet) verleent de gebruiker een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens die door Stad Turnhout verwerkt worden.

De gebruiker heeft het recht om Stad Turnhout te vragen welke persoonsgegevens van hem worden verwerkt. Daarnaast kan de gebruiker Stad Turnhout verzoeken om de gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. De gebruiker moet duidelijk melden welke wijzigingen hij wil.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van eigen persoonsgegevens, heeft de gebruiker ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). De gebruiker heeft ook het recht om door hem verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te krijgen en over te dragen.

Het opvragen van bovenstaande rechten kan via een formulier. Stad Turnhout zal binnen vier weken reageren, bij uitgebreide vragen kan die termijn worden verlengd tot acht weken.

Stad Turnhout zal alle mogelijke en redelijke inspanningen leveren om het verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

De gebruiker heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) of de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) als hij meent dat Stad Turnhout de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft.

terug naar boven

Cookies

Stad Turnhout gebruikt cookies om deze website beter te laten functioneren en om de inhoud ervan te verbeteren. Lees hier welke cookies we verzamelen.

terug naar boven

Wijzigingen

Stad Turnhout kan haar privacy- en cookiebeleid aanpassen om te voldoen aan nieuwe regelgeving of om bijvoorbeeld nieuwe toepassingen te laten werken. De wijzigingen zijn geldig zodra ze op de website gepubliceerd zijn. Deze privacy- en cookieverklaring werd voor het laatst aangepast op 16 september 2020.

terug naar boven

Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd.

terug naar boven

Vragen

Heb je vragen over de privacyverklaring of over het cookiebeleid? Contacteer ons:

Dienst Informatieveiligheid
Campus Blairon 200
2300 Turnhout
014 44 33 11
informatieveiligheid@turnhout.be

terug naar boven

Identificatie van de verzelfstandigde entiteiten

Autonoom gemeentebedrijf Turnhout (AGB Turnhout)

Campus Blairon 200, 2300 Turnhout
stad@turnhout.be
014 44 33 11

Vzw Kinderopvang Turnhout

Druivenstraat 19, 2300 Turnhout
kinderopvang@turnhout.be
014 47 49 21

Vzw Jeugdprogrammatie (vzw Jep)

Draaiboomstraat 6, 2300 Turnhout
jeugddienst@turnhout.be
014 42 33 81

terug naar boven